פוסטים ודפים בבלוג

ראה את כל התוצאות. (0)
תנאים להשקעה בפרויקטי השקיה

הנחיות למשתמשים לקבלת אישור מוקדם של פרויקט ההשקיה

בהתאם לכך תקנה (EU) מס. 1305/2013 של הפרלמנט האירופי והמועצה לתמיכה בפיתוח הכפר על ידי הקרן האירופית לחקלאות לפיתוח כפר (EAFRD) וביטול תקנה של המועצה (EC) מס' 1782/2003 1698/2005, השקעה בהשקיה זכאית רק אם היא עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 46 לאותה תקנה. התנאים שצריך לעמוד בהם, במקרה של השקעה בהשקיה, הועברו לתוכנית לפיתוח הכפר של הרפובליקה של קרואטיה לתקופה 2014-2020.

מילוי תנאים ספציפיים להשקעה בפרויקטי השקיה חייב לעבור הערכה מוקדמת של זכאות להשקעה, כלומר לבדוק את מצב גוף המים המושפע מהפרויקט המתוכנן, על מנת לקבוע שהפרויקט המתוכנן עומד בתנאי זכאות ספציפיים.

לעניין זה, חלה חובה על המבקש לקבל אישור על אישור מוקדם לפרויקט ההשקיה, ועל מנת שיתקבל יש צורך במתן מידע בסיסי על פרויקט ההשקיה.

https://www.voda.hr/hr/metodologije

הבקשה לקבלת תעודת אישור מוקדם לפרויקט מוגשת בטופס המהווה חלק בלתי נפרד מהנחיות אלו, והתיעוד המוגש עם הבקשה הוא כדלקמן:

קבלת היתר מי קרואטיה

 

המשימה של FPS היא לתרום לייצור בר-קיימא מלא של מזון וביו-מערכות. המפגש בין פתרון התוכנה והחומרה של FPS מאפשר למערכות הפירות למקסם את הייצור על ידי הפחתת עלויות והגדלת התשואות. על ידי יישום טכנולוגיה חדשנית זו, מערכת FPS אוספת את המערכת ביעילות, נתוני מזג אוויר וייצור ממיקומי מיקרו שונים, ובעזרת אנליטיקה חכמה משפר את מאפייני הייצור. מיקוד לקוחות, שיפור מתמיד וחדשנות טכנית של מערכת זו, מציבים את FPS כמשתתפת שוק ייחודית שנועדה לצמיחה מהירה.