Posty i strony na blogu

Zobacz wszystkie wyniki. (0)
Warunki inwestowania w projekty nawadniające

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UZYSKANIA WCZEŚNIEJSZEGO ZATWIERDZENIA PROJEKTU NAWADNIANIA

Odpowiednio Rozporządzenie (UE) NR 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 1698/2005 inwestycja w nawadnianie jest kwalifikowalna tylko wtedy, gdy spełnia warunki art. 46 tego rozporządzenia. Warunki, jakie należy spełnić w przypadku inwestycji w nawadnianie, zostały przeniesione do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Republiki Chorwacji na lata 2014-2020.

Spełnienie określonych warunków dla inwestycji w projekty nawadniania musi przejść wstępną ocenę kwalifikowalności inwestycji, tj. sprawdzenie stanu akwenu, na który ma wpływ planowane przedsięwzięcie, w celu ustalenia, czy planowane przedsięwzięcie spełnia określone kryteria kwalifikowalności warunki.

W związku z tym wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania zaświadczenia o uprzednim zatwierdzeniu projektu nawadniania, a do jego przyjęcia konieczne jest przedłożenie podstawowych informacji o projekcie nawadniania.

https://www.voda.hr/hr/metodologije

Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o uprzednim zatwierdzeniu projektu składa się na formularzu będącym integralną częścią niniejszej instrukcji, a dokumentacja składana wraz z wnioskiem przedstawia się następująco:

Uzyskanie zezwolenia wody chorwackie

 

Misją FPS jest przyczynianie się do w pełni zrównoważonej produkcji żywności i biosystemów. Przecięcie oprogramowania FPS i rozwiązania sprzętowego pozwala systemom owocowym na maksymalizację produkcji poprzez obniżenie kosztów i zwiększenie plonów. Stosując tę innowacyjną technologię, System FPS skutecznie zbiera systemowe, dane pogodowe i produkcyjne z różnych mikrolokalizacji, a za pomocą inteligentnej analityki poprawia charakterystykę produkcji. Koncentracja na kliencie, ciągłe doskonalenie i innowacyjność techniczna tego systemu, pozycjonują FPS jako wyjątkowego uczestnika rynku z przeznaczeniem na szybki wzrost.