Posty i strony na blogu

Zobacz wszystkie wyniki. (0)

Czego oczekiwać od konsultanta?

Czego oczekiwać od konsultanta?

Jako właściciel firmy możesz rozważać zatrudnienie konsultanta, który pomoże Ci w konkretnym projekcie lub celu. Ale na czym dokładnie polegają usługi konsultingowe?

Oto krótki przegląd tego, czego możesz oczekiwać od konsultanta:

Analiza Twojej firmy i dostępnych dotacji: Konsultant dokładnie przeanalizuje Twoją firmę i operacje, aby określić, do których dotacji jesteś uprawniony.

Doradztwo biznesowe przed wyborem dotacji: Gdy konsultant zidentyfikuje potencjalne możliwości uzyskania dotacji, doradzi, które z nich są najbardziej sensowne dla Twojej firmy.

Tworzenie projektu dla funduszy UE: Konsultant stworzy dla Ciebie propozycję projektu, biorąc pod uwagę wszystkie wymagania programu grantowego.

Tworzenie biznesplanu: Aby Twój projekt został zatwierdzony, musisz mieć szczegółowy biznesplan. Konsultant może pomóc w stworzeniu tego planu.

Złożenie projektu do odpowiedniego organu: Po zakończeniu projektu konsultant przedłoży go do odpowiedniego organu przyznającego.

Przyznaj śledzenie statusu i raportowanie: Konsultant będzie monitorował postęp Twojej aplikacji i dostarczał aktualizacje w razie potrzeby.

Konsultacje w trakcie procesu udzielania zamówień: Jeśli otrzymasz dotację, konsultant może udzielić Ci wskazówek, jak najlepiej wykorzystać fundusze.

Składanie wezwania do zapłaty: Po zakończeniu prac nad projektem konsultant przygotuje całą niezbędną dokumentację do odszkodowania.

Raporty okresowe na temat postępów projektu w stosunku do wniosków o dotacje: Konsultant będzie dostarczał regularne raporty na temat statusu projektu, upewniając się, że postępuje zgodnie z planem.

Przygotowanie raportu końcowego projektu: Po zakończeniu projektu konsultant przygotuje raport końcowy dokumentujący wszystkie aspekty pracy.

Współpracując z konsultantem, podpiszesz wewnętrzną umowę, w której jasno określone są wszystkie obowiązki i odpowiedzialność po obu stronach. Umowa ta określi zadania, terminy i cenę świadczonych usług.

Czytaj więcej

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje

Jeśli jesteś jak większość przedsiębiorców, zawsze szukasz nowych sposobów na rozwój firmy. A czy jest lepszy sposób na zrobienie tego niż skorzystanie z programów grantowych, które mogą pomóc w sfinansowaniu kolejnego dużego projektu?

Istnieje w Chorwacji program grantowy który w szczególności zachęca do inwestowania przez rozpoczynające działalność małe i średnie przedsiębiorstwa z projektami, których dojrzałość technologiczna wykracza poza etap weryfikacji koncepcji, ale które nie są jeszcze gotowe do wprowadzenia na rynek. Może to być idealna okazja dla Twojej firmy na zdobycie funduszy potrzebnych do podjęcia kolejnego kroku.

Więc jakie są kryteria kwalifikowalności do tego programu dotacji? Do kosztów kwalifikowanych zalicza się przede wszystkim koszty związane z zakupem sprzętu i materiałów potrzebnych do realizacji projektu, wynagrodzenia pracowników pracujących przy projekcie oraz opłaty za usługi zewnętrzne związane z innowacjami (np. doradztwo, badania rynku, badania laboratoryjne).

Aby zakwalifikować się do tego programu stypendialnego, Twoja firma musi mieć siedzibę w Chorwacji i musi być założona w ciągu ostatnich trzech lat. Ponadto Twój projekt musi mieć jasny plan komercjalizacji z określonymi kamieniami milowymi i rynkami docelowymi.

Jeśli uważasz, że ten program dotacji może być odpowiedni dla Twojej firmy, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie i prześlij go przed upływem terminu. Przy odrobinie szczęścia zdobędziesz fundusze, których potrzebujesz, aby przenieść swój biznes na wyższy poziom!

 

Drvoplast maslačak

Czytaj więcej

Warunki inwestowania w projekty nawadniające

Warunki inwestowania w projekty nawadniające

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UZYSKANIA WCZEŚNIEJSZEGO ZATWIERDZENIA PROJEKTU NAWADNIANIA

Odpowiednio Rozporządzenie (UE) NR 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 1698/2005 inwestycja w nawadnianie jest kwalifikowalna tylko wtedy, gdy spełnia warunki art. 46 tego rozporządzenia. Warunki, jakie należy spełnić w przypadku inwestycji w nawadnianie, zostały przeniesione do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Republiki Chorwacji na lata 2014-2020.

Spełnienie określonych warunków dla inwestycji w projekty nawadniania musi przejść wstępną ocenę kwalifikowalności inwestycji, tj. sprawdzenie stanu akwenu, na który ma wpływ planowane przedsięwzięcie, w celu ustalenia, czy planowane przedsięwzięcie spełnia określone kryteria kwalifikowalności warunki.

W związku z tym wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania zaświadczenia o uprzednim zatwierdzeniu projektu nawadniania, a do jego przyjęcia konieczne jest przedłożenie podstawowych informacji o projekcie nawadniania.

https://www.voda.hr/hr/metodologije

Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o uprzednim zatwierdzeniu projektu składa się na formularzu będącym integralną częścią niniejszej instrukcji, a dokumentacja składana wraz z wnioskiem przedstawia się następująco:

Uzyskanie zezwolenia wody chorwackie

 

Misją FPS jest przyczynianie się do w pełni zrównoważonej produkcji żywności i biosystemów. Przecięcie oprogramowania FPS i rozwiązania sprzętowego pozwala systemom owocowym na maksymalizację produkcji poprzez obniżenie kosztów i zwiększenie plonów. Stosując tę innowacyjną technologię, System FPS skutecznie zbiera systemowe, dane pogodowe i produkcyjne z różnych mikrolokalizacji, a za pomocą inteligentnej analityki poprawia charakterystykę produkcji. Koncentracja na kliencie, ciągłe doskonalenie i innowacyjność techniczna tego systemu, pozycjonują FPS jako wyjątkowego uczestnika rynku z przeznaczeniem na szybki wzrost.

 

Czytaj więcej

Stacja pomiarowa Qtech

Stacja pomiarowa Qtech

 

 

 Stacja pomiarowa Qtech jest częścią systemu ochrony przed mrozem i pozwala na optymalizację systemu poprzez pomiar parametrów wejściowych do oceny występowania mrozu.Sady często mają własny mikroklimat i dlatego prognoza pogody nie zawsze jest wiarygodna. Za pomocą stacji pomiarowej parametry wejściowe niezbędne do najdokładniejszego obliczenia oszacowania wystąpienia mrozu są mierzone w czasie rzeczywistym.

  Stacja pomiarowa Qtech mierzy łącznie 8 parametrów:

  • temperatura powietrza (na wysokości 4 m od powierzchni ziemi)
  • wilgotność powietrza (na wysokości 4 m od powierzchni gruntu)
  • temperatura powietrza (na wysokości 0,5 m od powierzchni gruntu)
  • wilgotność powietrza (na wysokości 0,5 m od powierzchni gruntu)
  • ciśnienie wody w układzie
  • napięcie baterii
  • prędkość wiatru
  • kierunek wiatru

 

Dodatkowymi parametrami pozwalającymi na dokładniejszą ocenę zagrożenia mrozem są punkt rosy (pol. punkt rosy) i mokra żarówka indeks, który obliczamy z wartości temperatury i wilgotności.

Temperatura i wilgotność mierzone są w dwóch punktach wysokości (0,5m i 4m) ze względu na występowanie dwóch rodzajów mrozu:

 o mróz adwekcyjny - występuje w wyniku przenikania i schodzenia zimnego powietrza (mróz napływający z góry)

 o mróz radiacyjny - występuje w nocy podczas bardzo intensywnego ochłodzenia gleby i przyziemnej warstwy powietrza (mrozy pochodzące z dołu)

 

Do stacji pomiarowej dołączona jest bezpłatna aplikacja na Androida.

 

 

      

           

Przy pomocy stacji można bardzo dokładnie ocenić ryzyko wystąpienia mrozów, wszystkie dane pomiarowe zapisywane są w bazie danych w celu szczegółowej analizy, przeglądu danych historycznych, raportów, prezentacji, przewidywań przyszłych zdarzeń na podstawie danych historycznych.

 

 

.

 

Czytaj więcej

Charakterystyka dostaw

Charakterystyka dostaw

Projektowanie systemu nawadniania lub ochrony przed zamarzaniem (przeciw zamarzaniu) rozpoczyna się od określenia charakterystyki zaopatrzenia w wodę. Pomiar odbywa się za pomocą czterech kalibrowanych dysz w celu wyznaczenia określonych punktów w p-Q diagram.

 Dizne za mjerenje karakteristike opskrbe

Rysunek 1. Dysze do pomiaru charakterystyk zasilania

 

Każda dysza ma określoną krzywą przepływu w zależności od ciśnienia. Po podłączeniu jednej dyszy ciśnienie dla danego przepływu odczytywane jest zgodnie z jego charakterystyką.

Shema mjerenja za određivanje karakteristike opskrbe

Rysunek 2. Schemat pomiarowy do wyznaczania charakterystyk zasilania

 

Łącząc otrzymane w ten sposób cztery punkty, po jednym dla każdej dyszy, uzyskuje się krzywą, którą należy znaleźć najbardziej podobna funkcja kwadratowa. Ta krzywa funkcji kwadratowej jest charakterystyką zaopatrzenia w wodę. Jest on następnie używany do określenia przepływów w zależności od uzyskiwanych ciśnień. Taka krzywa opisuje nasze zasilanie jako pompę o tych samych parametrach. W przypadku, gdy jednostką zasilającą jest pompa, charakterystykę zasilania uzyskuje się z p-Q schemat pompy według tej samej procedury wyszukiwania funkcji kwadratowej.

Krivulja protoka u ovisnosti o tlaku

 Rysunek 3. Krzywa przepływu zależna od ciśnienia

* Wyniki opisanego testu są zgodne, ponieważ wyniki zostały sprawdzone dla każdej dyszy. Użyty przepływomierz zmierzył przepływ dla każdej dyszy. Przepływy porównano z wartościami katalogowymi każdej dyszy dla danego ciśnienia. Z powodu wysokiego ciśnienia dochodzi do odchyleń, przez co dochodzi do utraty niedostatecznie uszczelnionego połączenia dyszy z systemem.

 

Czytaj więcej