Публикации в блогове и страници

Вижте всички резултати. (0)
Условия за инвестиране в проекти за напояване

УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА НАПОЯВАНЕ

Съответно Регламенти (ЕС) NO. 1305/2013 г На Европейския парламент и на Съвета относно подкрепата за развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета 1698/2005, инвестиция в напояване е допустима само ако отговаря на условията на член 46 от посочения регламент. Условията, които трябва да бъдат изпълнени, в случай на инвестиции в напояване, са прехвърлени в Програмата за развитие на селските райони на Република Хърватия за периода 2014-2020 г.

Изпълнението на специфични условия за инвестиране в проекти за напояване трябва да премине предварителна оценка на допустимостта на инвестицията, т.е. проверка на състоянието на засегнатия от планирания проект воден обект, за да се установи, че планираният проект отговаря на конкретна допустимост. условия.

В тази връзка кандидатът е длъжен да получи удостоверение за предварително одобрение на проекта за напояване, като за получаването на същото е необходимо да представи основна информация за проекта за напояване.

https://www.voda.hr/hr/metodologije

Искането за получаване на удостоверение за предварително одобрение на проекта се подава по образец, който е неразделна част от настоящите инструкции, като към искането се предоставя следната документация:

Получаване на разрешително | хърватски води

 

Мисията на FPS е да допринесе за цялостното устойчиво производство на храни и биосистеми. Пресечната точка на FPS софтуерни и хардуерни решения позволява на системите за отглеждане на плодове да увеличат максимално производството чрез намаляване на разходите и увеличаване на добивите. Прилагайки тази иновативна технология, FPS системата ефективно събира системни данни, данни за времето и производството от различни микролокации и с помощта на интелигентни анализи подобрява производствените характеристики. Фокусът върху потребителя, непрекъснатото подобрение и техническите иновации на тази система позиционират FPS като уникален пазарен партньор, предназначен за бърз растеж.