Основен проект | Градинарство

QTECH
€500,00
| /

Проектът за напояване е важен за осигуряване на оптимални условия за растеж и развитие на овощните дървета, както и за повишаване на добива и качеството на плодовете. Основните цели на този проект включват:

1. За проекта за напоителна система в градинарството е важно да се вземат предвид различни параметри, като вида на растенията, които ще се напояват, климатичните условия, типа на почвата, водоизточника, размера на повърхността и бюджета. Разглежда се съществуваща инфраструктура, която може да служи като водоизточник, като подземен резервоар за събиране на дъждовна вода или връзка към съществуваща водоснабдителна система.

2. Избор на вида на напоителната система: След анализ на почвата и определяне на нуждите от вода, трябва да се избере вида на напоителната система, който най-добре отговаря на нуждите. Има различни видове напоителни системи, включително капково, изскачащо, подповърхностно напояване и спринклер. Изборът зависи от конкретните условия.

3. Планиране на графика за напояване: След избора на вида на напоителната система е необходимо да се планира графика за напояване. Това включва определяне на интервалите на напояване, количеството на приложената вода и продължителността на напояването. Честотата на напояване зависи от вида на растенията, климатичните условия и други фактори.

4. Настройка на напоителната система: След планиране на поливния график е необходимо да се настрои поливната система. Това включва инсталиране на тръби, вентили, филтри, регулатори на налягане и други необходими компоненти. Ако е капкова система е необходимо капкообразувателите да се поставят на оптимално разстояние от растенията.

5. Поддръжка на поливната система: След като поливната система е инсталирана, тя трябва да се поддържа, за да се осигури оптимално напояване. Това включва проверка на вентили и филтри, поддръжка на капкообразуватели и проверка дали напоителната система се използва в съответствие с графика за напояване.

Проектът на напоителната система включва хидравлично изчисляване на тръбопровода, необходим за нормалната работа на напоителната система, определяне на необходимите водни мощности, необходими за нормалната работа на системата. Избор на икономически най-изгодната система за водоразпределение, избор на филтърна инсталация с прилежаща помпа, разположението на връзките към водопроводната мрежа, ретенционните кладенци за напояване.  автоматично управление.

 

Сертифициран от дипломиран строителен инженер. 

 

 ° СТаксата за всеки проект се определя индивидуално и зависи от сложността на самия проект.