Blogové príspevky a stránky

Zobraziť všetky výsledky. (0)
Podmienky pre investovanie do zavlažovacích projektov

POKYNY PRE POUŽÍVATEĽOV NA ZÍSKAVANIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SCHVÁLENIA PROJEKTU ZÁVLAHY

Podľa toho Nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRR) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 je investícia do zavlažovania prijateľná, len ak spĺňa požiadavky článku 46 uvedeného nariadenia. Podmienky, ktoré musia byť splnené v prípade investície do závlah, prešli do Programu rozvoja vidieka Chorvátskej republiky na obdobie rokov 2014-2020.

Splnenie špecifických podmienok pre investovanie do závlahových projektov musí prejsť predbežným posúdením prijateľnosti investície, t.j. kontrolou stavu vodného útvaru, na ktorý má plánovaný zásah vplyv, aby sa zistilo, že plánovaný zásah je v r. v súlade so špecifickými podmienkami prijatia.

V tejto súvislosti je žiadateľ povinný získať potvrdenie o predchádzajúcom schválení projektu závlah a na jeho získanie je potrebné predložiť základné informácie o projekte závlah.

https://www.voda.hr/hr/metodologije

Žiadosť o vydanie osvedčenia o predchádzajúcom schválení projektu sa podáva na formulári, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto pokynov, pričom dokumentácia predložená k žiadosti je nasledovná:

Získanie povolenia | chorvátske vody

 

Poslaním FPS je prispieť k úplnej udržateľnej produkcii potravín a biosystémov. Priesečník softvérových a hardvérových riešení FPS umožňuje systémom pestovania ovocia maximalizovať produkciu znížením nákladov a zvýšením výnosov. Použitím tejto inovatívnej technológie Systém FPS efektívne zhromažďuje systémové údaje, časové a výrobné údaje z rôznych mikromiest a pomocou inteligentnej analýzy zlepšuje výrobné charakteristiky. Zameranie na užívateľa, neustále zlepšovanie a technické inovácie tohto systému stavajú FPS ako jedinečného partnera na trhu predurčeného na rýchly rast.