Blogové príspevky a stránky

Zobraziť všetky výsledky. (0)

Čo očakávať od konzultanta?

Čo očakávať od konzultanta?

Ako majiteľ firmy možno uvažujete o najatí konzultanta, ktorý vám pomôže s konkrétnym projektom alebo cieľom. Čo presne však poradenské služby zahŕňajú?

Tu je rýchly prehľad toho, čo môžete od konzultanta očakávať:

Analýza vášho podnikania a dostupných grantov: Konzultant dôkladne preštuduje vaše podnikanie a operácie, aby určil, na ktoré granty máte nárok.

Obchodné poradenstvo pred výberom grantu: Keď konzultant identifikuje potenciálne grantové príležitosti, poskytne rady, ktoré z nich sú pre vaše podnikanie najzmysluplnejšie.

Tvorba projektu za eurofondy: Poradca Vám následne vytvorí návrh projektu zohľadňujúci všetky náležitosti grantového programu.

Vytvorenie podnikateľského plánu: Aby bol váš projekt schválený, budete musieť mať podrobný podnikateľský plán. Konzultant vám môže pomôcť vytvoriť tento plán.

Predloženie projektu príslušnému orgánu: Po dokončení projektu ho konzultant predloží príslušnému orgánu poskytujúcemu grant.

Sledovanie stavu udelenia a podávanie správ: Konzultant bude sledovať priebeh vašej žiadosti a podľa potreby poskytne aktualizácie.

Konzultácie počas procesu obstarávania: Ak vám bol udelený grant, konzultant vám môže poskytnúť usmernenie, ako čo najlepšie využiť finančné prostriedky.

Podanie žiadosti o platbu: Po ukončení prác na projekte konzultant pripraví všetku potrebnú dokumentáciu na preplatenie.

Pravidelné správy o pokroku projektu na základe žiadostí o grant: Konzultant bude poskytovať pravidelné správy o stave projektu, pričom zabezpečí, že projekt napreduje podľa plánu.

Príprava záverečnej správy o projekte: Po dokončení projektu konzultant vypracuje záverečnú správu dokumentujúcu všetky aspekty práce.

Pri spolupráci s poradcom podpíšete internú zmluvu, v ktorej sú jasne uvedené všetky povinnosti a zodpovednosť na oboch stranách. Táto zmluva určí úlohy, termíny a cenu poskytovaných služieb.

Čítaj viac

Granty na inovácie

Granty na inovácie

Ak ste ako väčšina podnikateľov, stále hľadáte nové spôsoby, ako rozšíriť svoje podnikanie. A ako to urobiť lepšie ako využiť výhody grantových programov, ktoré vám môžu pomôcť financovať váš ďalší veľký projekt?

Existuje v Chorvátsku grantového programu ktorý špecificky podporuje investície začínajúcich malých a stredných podnikov s projektmi, ktorých technologická vyspelosť presahuje štádium overenia koncepcie, ale ktoré ešte nie sú pripravené na uvedenie na trh. Pre vašu spoločnosť to môže byť ideálna príležitosť získať finančné prostriedky, ktoré potrebuje na uskutočnenie ďalšieho kroku.

Aké sú teda kritériá oprávnenosti pre tento grantový program? Oprávnené náklady zahŕňajú predovšetkým náklady súvisiace s nákupom vybavenia a materiálu potrebného na realizáciu projektu, platy zamestnancov pracujúcich na projekte a poplatky za externé služby súvisiace s inováciami (napr. poradenstvo, prieskum trhu, laboratórne testovanie).

Aby sa vaša spoločnosť kvalifikovala do tohto grantového programu, musí mať sídlo v Chorvátsku a musí byť založená v priebehu posledných troch rokov. Okrem toho musí mať váš projekt jasný plán komercializácie s definovanými míľnikmi a cieľovými trhmi.

Ak si myslíte, že tento grantový program by mohol byť pre vašu firmu vhodný, nezabudnite vyplniť formulár žiadosti na webe a odošlite ho pred termínom. Pri troche šťastia získate financie, ktoré potrebujete na to, aby ste svoje podnikanie posunuli na vyššiu úroveň!

 

Drvoplast maslačak

Čítaj viac

Podmienky pre investovanie do zavlažovacích projektov

Podmienky pre investovanie do zavlažovacích projektov

POKYNY PRE POUŽÍVATEĽOV NA ZÍSKAVANIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SCHVÁLENIA PROJEKTU ZÁVLAHY

Podľa toho Nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRR) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 je investícia do zavlažovania prijateľná, len ak spĺňa požiadavky článku 46 uvedeného nariadenia. Podmienky, ktoré musia byť splnené v prípade investície do závlah, prešli do Programu rozvoja vidieka Chorvátskej republiky na obdobie rokov 2014-2020.

Splnenie špecifických podmienok pre investovanie do závlahových projektov musí prejsť predbežným posúdením prijateľnosti investície, t.j. kontrolou stavu vodného útvaru, na ktorý má plánovaný zásah vplyv, aby sa zistilo, že plánovaný zásah je v r. v súlade so špecifickými podmienkami prijatia.

V tejto súvislosti je žiadateľ povinný získať potvrdenie o predchádzajúcom schválení projektu závlah a na jeho získanie je potrebné predložiť základné informácie o projekte závlah.

https://www.voda.hr/hr/metodologije

Žiadosť o vydanie osvedčenia o predchádzajúcom schválení projektu sa podáva na formulári, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto pokynov, pričom dokumentácia predložená k žiadosti je nasledovná:

Získanie povolenia | chorvátske vody

 

Poslaním FPS je prispieť k úplnej udržateľnej produkcii potravín a biosystémov. Priesečník softvérových a hardvérových riešení FPS umožňuje systémom pestovania ovocia maximalizovať produkciu znížením nákladov a zvýšením výnosov. Použitím tejto inovatívnej technológie Systém FPS efektívne zhromažďuje systémové údaje, časové a výrobné údaje z rôznych mikromiest a pomocou inteligentnej analýzy zlepšuje výrobné charakteristiky. Zameranie na užívateľa, neustále zlepšovanie a technické inovácie tohto systému stavajú FPS ako jedinečného partnera na trhu predurčeného na rýchly rast.

 

Čítaj viac

Meracia stanica Qtech

Meracia stanica Qtech

 

 

 Meracia stanica Qtech je súčasťou systému protimrazovej ochrany a umožňuje optimalizáciu systému meraním vstupných parametrov na posúdenie výskytu mrazu Sady majú často svoju mikroklímu, a preto predpoveď počasia nie je vždy spoľahlivá. Pomocou meracej stanice sa v reálnom čase merajú vstupné parametre potrebné pre čo najpresnejší výpočet výskytu námrazy.

  Meracia stanica Qtech meria celkom 8 parametrov:

  • teplota vzduchu (vo výške 4 m od povrchu zeme)
  • vlhkosť vzduchu (vo výške 4 m od povrchu zeme)
  • teplota vzduchu (vo výške 0,5 m od povrchu zeme)
  • vlhkosť vzduchu (vo výške 0,5 m od povrchu zeme)
  • tlak vody v systéme
  • napätie batérie
  • rýchlosť vetra
  • Smer vetra

 

Doplnkovými parametrami pre presnejšie posúdenie rizika mrazu je rosný bod. rosný bod) i mokrá žiarovka index, ktorý vypočítame z hodnôt teploty a vlhkosti vzduchu.

Teplota a vlhkosť sa merajú v dvoch nadmorských výškach (0,5 m a 4 m) kvôli existencii dvoch typov mrazu:

 o Advekčný mráz – vzniká prienikom a zostupom studeného vzduchu (mráz prichádzajúci zhora)

 o   Radiačný mráz – vzniká v noci pri veľmi intenzívnom ochladzovaní zeme a prízemnej vrstvy vzduchu (mráz prichádzajúci zdola)

 

Meracia stanica je dodávaná s bezplatnou aplikáciou pre Android.

 

 

      

           

Pomocou stanice je možné veľmi presne posúdiť riziko mrazu, všetky namerané údaje sa zaznamenávajú do databázy pre detailnú analýzu, prehľad historických údajov, správy, prezentácie a predpovede budúcich udalostí na základe historických údajov.

 

 

.

 

Čítaj viac

Charakteristiky dodávky

Charakteristiky dodávky

Návrh systému na zavlažovanie alebo ochranu pred mrazom (antifrost) začína určením charakteristík dodávky vody. Meranie prebieha tak, že sa pomocou štyroch kalibrovaných trysiek určia špecifické body v p-Q diagram.

 Dizne za mjerenje karakteristike opskrbe

Obrázok 1. Trysky na meranie charakteristík napájania

 

Každá tryska má určitú krivku prietoku v závislosti od tlaku. Keď je pripojená jedna tryska, tlak pre určitý prietok sa odčíta podľa jej charakteristiky.

Shema mjerenja za određivanje karakteristike opskrbe

Obrázok 2. Schéma merania na určenie charakteristík dodávky

 

Spojením štyroch takto získaných bodov, jedného pre každú trysku, sa získa krivka, ktorú je potrebné nájsť najpodobnejšia kvadratická funkcia. Táto krivka kvadratickej funkcie je charakteristikou dodávky vody. Slúži na následné určenie prietokov v závislosti od získaných tlakov. Takáto krivka nám popisuje dodávku ako čerpadlo s rovnakými charakteristikami. V prípade, že napájacou jednotkou je čerpadlo, charakteristika napájania sa získa z p-Q schéma čerpadla rovnakým postupom hľadania kvadratickej funkcie.

Krivulja protoka u ovisnosti o tlaku

 Obrázok 3. Prietoková krivka ako funkcia tlaku

*Získané výsledky opísaného testu sa zhodujú, pretože výsledky boli skontrolované pre každú trysku. Použitý prietokomer meral prietok pre každú trysku. Prietoky sa porovnávali s katalógovými hodnotami každej trysky pre určitý tlak. Vplyvom vysokého tlaku vznikajú odchýlky, preto dochádza k strate v nedostatočne utesnenom napojení dýzy na systém.

 

Čítaj viac