Táto stránka je majetkom dizajnérskej spoločnosti Qtech s ručením obmedzeným za obchod a služby so sídlom v Záhrebe, Laslovačka ulica 1, 10 040 Záhreb, Chorvátsko MBS: 081087822 registrovaná na Obchodnom súde v Záhrebe.

 

Ďakujeme, že ste prejavili záujem o aplikáciu QTECH, platformu a jej hodnotné služby.

1. Váš vzťah s Spoločnosť QTECH DESIGN d.o.o.
1.1 Používanie Služby podlieha týmto Podmienkam
Vaše používanie ktoréhokoľvek z QTech aplikácia, platforma alebo služby (ďalej len „služby“) podliehajú podmienkam právnej zmluvy medzi vami a Spoločnosť QTECH DESIGN d.o.o. (odkazovaný ako "QTech"). Táto právna dohoda sa nazýva „Podmienky“.

1.2 Podmienky zahŕňajú QTECH Právne upozornenia a zásady ochrany osobných údajov:
Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak QTech, Podmienky budú zahŕňať podmienky tu uvedené;
Pred použitím QTech Služby, mali by ste si prečítať Podmienky a vytlačiť alebo uložiť lokálnu kópiu pre vaše záznamy.
1.3 Zmeny podmienok
QTech si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť Podmienky. Keď sa vykonajú tieto zmeny, QTech na tej istej stránke sprístupní novú kópiu Podmienok. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak budete Službu používať po dátume zmeny Podmienok, QTech bude považovať vaše používanie za súhlas s aktualizovanými podmienkami. Ak je zmena pre vás neprijateľná, môžete zmluvu ukončiť prerušením používania QTech Služby.

2. Prijatie podmienok
2.1 Kliknutím na súhlas s podmienkami alebo s použitím QTech
Použit QTech Služby, musíte súhlasiť s týmito Podmienkami. Podmienky môžete prijať nasledovne:

kliknutím na možnosť prijať alebo prijať Podmienky, ak máte túto možnosť k dispozícii v používateľskom rozhraní Služby;
použitím QTech Služby. V tomto prípade tomu rozumiete a súhlasíte s tým QTech bude liečiť vaše použitie QTech Služby ako prijatie Podmienok od tohto bodu.
2.2 Oprávnenie prijať Podmienky
Vyhlasujete, že máte plnú moc, kapacitu a oprávnenie prijať tieto Podmienky. Ak prijmete v mene svojho zamestnávateľa alebo iného subjektu, vyhlasujete, že máte plnú zákonnú právomoc zaviazať svojho zamestnávateľa alebo takýto subjekt týmito podmienkami. Ak nemáte zákonné oprávnenie byť viazaný, uistite sa, že oprávnená osoba z vášho subjektu súhlasí a prijíma tieto Podmienky.

3. Súkromie a osobné údaje
3.1 QTech Zásady ochrany osobných údajov
Pre informácie o QTech postupy ochrany údajov a Služby bezpečnostné čítanie

Zásady ochrany osobných údajov.

Táto politika vysvetľuje ako QTech spracúva vaše osobné údaje a chráni vaše súkromie pri používaní Služieb.

3.2 Použitie vašich údajov podľa QTech Zásady ochrany osobných údajov
Súhlasíte s použitím vašich údajov v súlade s QTech zásady ochrany osobných údajov.

FPS | Aplikácia Frost Protection System uchováva a spracováva osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, aby sme vám mohli poskytovať našu službu. Je vašou zodpovednosťou chrániť svoj telefón a prístup k aplikácii. Preto vám odporúčame, aby ste nerobili útek z väzenia ani rootovanie telefónu, čo je proces odstránenia softvérových obmedzení a obmedzení, ktoré ukladá oficiálny operačný systém vášho zariadenia. To by mohlo spôsobiť, že váš telefón bude zraniteľný voči malvéru/vírusom/malvéru, ohrozí to bezpečnostné funkcie telefónu a môže to znamenať, že FPS | Aplikácia systému nemrznúcej zmesi nebude fungovať správne alebo vôbec.

4. Poskytovanie služby zo strany QTech
4.1 QTech Dcérske spoločnosti a dcérske spoločnosti spoločnosti
QTech má alebo bude mať dcérske spoločnosti a pridružené právnické osoby na celom svete („Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti“). Niekedy vám tieto spoločnosti poskytnú služby vo vašom mene QTech seba. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pridružené a dcérske spoločnosti majú právo poskytovať vám Služby.

4.2 Obmedzenia vášho používania Služieb
Týmto potvrdzujete a súhlasíte QTech môže zaviesť alebo upraviť limit na počet transakcií, ktoré môžete odoslať alebo prijať prostredníctvom služieb alebo zdrojov, ktoré používate v súlade s metódou QTech použitie; takéto pevné horné limity možno nastaviť QTech kedykoľvek, v QTech diskrétnosť. QTech spolu so svojimi komerčnými službami má aj bezplatné QTech služby, kde sa môžete stretnúť s určitými obmedzeniami zdrojov.

4.3 Pravidlá vrátenia peňazí
Sme povinní vrátiť peniaze len vtedy, ak vám bez uvedenia dôvodu ukončíme naše Služby pred koncom mesiaca, za ktorý ste zaplatili. Neexistujú žiadne iné okolnosti, za ktorých by ste mali nárok na vrátenie peňazí QTech. Podľa vlastného uváženia môžeme ponúknuť vrátenie peňazí v iných situáciách za predpokladu, že ktorýkoľvek člen, ktorý o takéto vrátenie požiada, predloží žiadosť o vrátenie peňazí v súlade s požiadavkami, ktoré sme zverejnili na webovej stránke, ktoré sa môžu z času na čas zmeniť.

4.4 Zmeny Služieb: Ukončenie Služieb
ja QTech rozhodne podľa vlastného uváženia prestať poskytovať aktuálnu verziu Služieb, či už ukončením poskytovania Služieb alebo inováciou Služieb na novšiu verziu, aktuálna verzia Služieb prestane a stane sa neaktuálnou verziou Služieb. QTech vydá upozornenie, ak aktuálna verzia Služieb bude zastaraná. Po dobu 1 roka od zverejnenia („Premlčacia lehota“), QTech vynaloží komerčne primerané úsilie na pokračovanie v prevádzke zastaranej verzie Služieb a na riešenie problémov so zastaranou verziou Služieb, ktoré považuje QTech podľa svojho uváženia byť kritický. Počas obdobia pozastavenia nebudú do zastaranej verzie Služieb pridané nové funkcie.

QTECH sa snaží, aby bola aplikácia čo najužitočnejšia a najefektívnejšia. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť aplikáciu alebo spoplatniť jej služby. Nikdy vám nebudeme účtovať poplatky za aplikáciu alebo jej služby bez toho, aby sme vám presne vysvetlili, čo platíte.

QTech si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia okamžite zastaviť poskytovanie celej alebo akejkoľvek časti zastaranej verzie Služieb bez akéhokoľvek upozornenia, ak:
(i) ste porušili akékoľvek ustanovenie Podmienok (alebo ste konali spôsobom, z ktorého je jasné, že nemáte v úmysle alebo nie ste schopní dodržať podmienky Podmienok); alebo

(ii) QTech mu to ukladá zákon (napríklad z dôvodu zmeny zákona upravujúceho poskytovanie neaktuálnej verzie Služieb); alebo

(iii) Prerušená verzia Služieb sa spolieha na údaje alebo služby poskytované partnerom tretej strany a vzťah s takýmto partnerom vypršal alebo bol ukončený alebo si vyžaduje QTech zmeniť režim QTech poskytuje údaje alebo služby prostredníctvom zastaranej verzie Služieb; alebo

(iv) poskytovanie zastaranej verzie Služby by mohlo podľa určenia predstavovať značnú ekonomickú záťaž QTech vo svojej primeranej dobrej viere; alebo

(v) poskytovanie zastaranej verzie Služby by mohlo predstavovať bezpečnostné riziko alebo materiálno-technickú záťaž podľa určenia QTech vo svojej primeranej dobrej viere.

QTech neustále inovuje, aby svojim používateľom poskytoval čo najlepší zážitok. Kedykoľvek pred ukončením aktuálnej verzie Služieb alebo inováciou na novú verziu Služieb, QTech môže podľa vlastného uváženia v rámci tejto neustálej inovácie označiť určité funkcie alebo funkcie Služieb ako „experimentálne“ alebo „beta“.


5. Váš QTech účtu
5.1 Žiadosť o QTech účtu
Pre prístup k Službám musíte mať QTech účtu. Súhlasíte s tým, že akékoľvek informácie, ktoré poskytnete QTech ohľadom tvojho QTech Účet alebo vaše ďalšie používanie Služieb bude vždy správne, presné a aktuálne.

5.2 Vaše heslá a zabezpečenie účtu
Súhlasíte s tým, že budete výhradne zodpovedný za QTech pre vaše používanie Služieb. Ak sa dozviete o akomkoľvek neoprávnenom použití svojho hesla alebo účtu, súhlasíte s tým, že nás o tom budete informovať QTech okamžite.

 

5.3 Qtech aplikácia FPS | Nemrznúci systém

Mali by ste si uvedomiť, že existujú určité veci, za ktoré spoločnosť QTECH nepreberá zodpovednosť. Niektoré funkcie aplikácie budú vyžadovať, aby aplikácia mala aktívne internetové pripojenie. Pripojenie môže byť Wi-Fi alebo poskytované vaším poskytovateľom mobilnej siete, ale QTech  nemôže prevziať zodpovednosť za to, že aplikácia nefunguje úplne, ak nemáte prístup k sieti Wi-Fi a nemáte žiadne zostávajúce údaje.

Ak aplikáciu používate mimo oblasti Wi-Fi, vezmite prosím na vedomie, že podmienky vašej zmluvy s poskytovateľom mobilnej siete budú stále platiť. V dôsledku toho vám váš poskytovateľ mobilných služieb môže účtovať poplatky za dáta počas trvania pripojenia počas prístupu k aplikácii alebo iné poplatky tretích strán. Používaním aplikácie prijímate zodpovednosť za všetky takéto poplatky vrátane poplatkov za dátový roaming, ak aplikáciu používate mimo svojho domáceho územia (tj regiónu alebo krajiny) bez vypnutia dátového roamingu. Ak nie ste platcom účtu za zariadenie, na ktorom používate aplikáciu, vezmite prosím na vedomie, že predpokladáme, že ste od platiteľa účtu dostali povolenie na používanie aplikácie.

V rovnakých líniách, QTech  nemôžete vždy prevziať zodpovednosť za to, ako používate aplikáciu, t. j. musíte zabezpečiť, aby vaše zariadenie zostalo nabité – ak sa mu vybije batéria a nemôžete ho zapnúť, aby ste mohli používať službu, QTech nemôže prijať zodpovednosť.

S rešpektom QTech  zodpovednosť za vaše používanie aplikácie, keď používate aplikáciu, je dôležité si uvedomiť, že hoci sa snažíme zabezpečiť, aby bola vždy aktualizovaná a správna, spoliehame sa na tretie strany, že nám poskytnú informácie, aby sme mohli je vám k dispozícii. QTech nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, priamu alebo nepriamu, ktorú zažijete v dôsledku úplnej závislosti na tejto funkcionalite aplikácie.

V určitom okamihu možno budeme chcieť aplikáciu aktualizovať. Aplikácia je momentálne dostupná pre Android a iOS – požiadavky pre oba systémy (a akékoľvek ďalšie systémy, na ktoré sa rozhodneme rozšíriť dostupnosť aplikácie) sa môžu zmeniť a ak chcete aplikáciu naďalej používať, budete si musieť stiahnuť aktualizácie. QTech nesľubuje vždy aktualizovať aplikáciu tak, aby bola pre vás relevantná a/alebo fungovala s verziou Androidu a iOS, ktorú máte nainštalovanú na svojom zariadení. Sľubujete však, že vždy prijmete aktualizácie Aplikácie, keď vám budú ponúknuté. Môžeme si tiež želať zastaviť poskytovanie Aplikácie a môžeme ju kedykoľvek ukončiť bez oznámenia o ukončení. Ak vám nepovieme inak, pri akomkoľvek ukončení (a) práva a licencie, ktoré vám boli udelené na základe týchto podmienok, zaniknú; (b) musíte prestať používať aplikáciu a (ak je to potrebné) odstrániť ju zo svojho zariadenia.


6. VLASTNÍCTVO, PRÁVA A OBMEDZENIA POUŽÍVANIA
6.1 Vlastníctvo
Týmto potvrdzujete a súhlasíte QTech (alebo QTechPoskytovatelia licencií a ich dodávatelia podľa potreby vlastnia všetky zákonné práva, tituly a podiely na Službách, Obsahu a Technológii, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, ktoré existujú v Službách a Obsahu (bez ohľadu na to, či sú takéto práva registrované alebo nie a kdekoľvek na svete sú tieto práva existujú).

Služby poskytované na QTech Webová lokalita a akýkoľvek obsah na nej sú vám sprístupnené v súlade s týmito Podmienkami používania. Služby vám môžu byť voľne dostupné, ale nie sú vo verejnej sfére, pokiaľ to nie je uvedené ako také. QTech a poskytovatelia licencií tretích strán vlastnia Služby (pokiaľ nie je uvedené inak), ktoré sú chránené chorvátskymi zákonmi a platnými medzinárodnými zákonmi, zmluvami a dohovormi týkajúcimi sa duševného vlastníctva alebo vlastníckych práv. Tieto Podmienky používania neuvádzajú žiadne práva na redistribúciu, prípravu odvodených diel alebo nadobudnutie vlastníckeho podielu v Službách.

6.2 Oprávnenie na nekomerčné a komerčné využívanie služieb
Po prijatí tejto zmluvy môžete pristupovať, sťahovať, prezerať, kopírovať a tlačiť služby a obsah dostupný na adrese QTech stránky pre vaše použitie. Podmienkou udelenia tejto licencie na komerčné a nekomerčné použitie je súhlas s tým, že nebudete šíriť obsah získaný prostredníctvom QTech Vašim klientom tretích strán, ktorých podmienky chránia práva duševného vlastníctva QTech a jej poskytovateľom licencie. Na účely tohto článku „komerčné použitie“ znamená vaše autorizované používanie služieb, ktorým poskytujete služby tretím stranám prostredníctvom transakcií, ktorými vy a/alebo vaši klienti tretích strán generujete príjem, podporujete tvorbu príjmu alebo inak získavate komerčné výhody. alebo súkromný finančný prospech z takéhoto použitia .

Otázky týkajúce sa ďalších použití, ktoré tu nie sú uvedené, môžete zaslať na adresu QTech e-mailom s informáciami o autorských právach alebo žiadosťou o povolenie.

6.3 Nesprávne používanie služieb
Všetky práva, ktoré tu nie sú udelené alebo inak písomne dohodnuté medzi vami a QTech sú zakázané. Najmä nesmiete (alebo sa o to pokúšať):

pristupovať k službám alebo zdrojom, ktoré vám nie sú dostupné prostredníctvom štandardného webového prehliadača resp QTech Produkty;
spätné inžinierstvo, dekompilácia, prístup alebo hackovanie QTech Služby, ktoré nemáte k dispozícii (bez ohľadu na to, ako sa používajú primerané prostriedky na udržanie takéhoto zabezpečenia);
používať Služby spôsobom, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje QTech i QTechobchodné záujmy;
meniť, brániť alebo odstraňovať akékoľvek upozornenia na vlastnícke práva poskytované so službami;
manuálne alebo systematicky zbierať informácie obsiahnuté v Službe;
používať Služby na nezákonné, nevhodné alebo nevhodné účely (vrátane, ale nie výlučne, ohovárania alebo obťažovania iných, distribúcie obscénneho alebo neslušného materiálu, prenasledovania alebo distribúcie obsahu, ktorý porušuje vlastnícke práva iných). Čokoľvek z vyššie uvedeného, či už pokusu alebo úspešného vykonania, predstavuje závažné porušenie týchto Podmienok používania.

Aplikáciu, žiadnu časť aplikácie ani naše ochranné známky nesmiete žiadnym spôsobom kopírovať ani upravovať. Nie je dovolené pokúšať sa extrahovať zdrojový kód aplikácie a nemali by ste sa pokúšať prekladať aplikáciu do iných jazykov alebo vytvárať odvodené verzie. 


6.4 Ochranné známky a logá
QTech logo a ďalšie značky použité na tejto webovej stránke sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky. Na tomto mieste sa objavujú ďalšie mená QTech Webová stránka môže byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov ochranných známok. Tieto značky môžu byť použité len tam, kde to povolí QTech alebo povolené zákonom. Samotná aplikácia a všetky ochranné známky, autorské práva, databázové práva a iné práva duševného vlastníctva s ňou súvisiace naďalej patria spoločnosti Qtech design d.o.o.. Akékoľvek použitie nie je autorizované spoločnosťou Qtech design d.o.o. QTech bude považované za podstatné porušenie týchto Podmienok používania.

6.5 Licenčné podmienky a obmedzenia používania údajov a/alebo obrázkov tretích strán
Služby, ktoré poskytuje QTech môže obsahovať údaje a/alebo obrázky tretích strán. V prílohe QTech poskytuje možnosť prezerať, pristupovať a vkladať mapy a obsah poskytovaný inými poskytovateľmi softvéru a obsahu, ako sú Google, Microsoft, Dropbox, Trello, Typeform, Discord, FPS, Fasek.io a ďalší prostredníctvom webových služieb a rozhraní, vrátane ale nie sú obmedzené na služby Qtech. Používanie údajov a/alebo obrázkov tretích strán môže podliehať licenčnej zmluve alebo ďalším obmedzeniam používania. Za dodržiavanie všetkých príslušných licenčných zmlúv tretích strán zodpovedáte výlučne vy. S údajmi (ako sú metadáta) môžu byť poskytnuté obmedzenia používania tretích strán. QTech môže z času na čas upraviť licenčnú zmluvu tretej strany a akékoľvek príslušné obmedzenia používania a je vašou zodpovednosťou skontrolovať aktualizácie týchto licenčných zmlúv alebo obmedzenia používania. Ak je úprava akejkoľvek licenčnej zmluvy tretej strany alebo obmedzení používania neprijateľná, môžete svoj prístup ukončiť na základe písomného upozornenia QTech alebo prestaňte službu podľa potreby používať. Pokračovanie v používaní služby sa bude považovať za prijatie všetkých zmien.

Aplikácia využíva služby tretích strán, ktoré deklarujú svoje vlastné Zmluvné podmienky.

 Odkaz na zmluvné podmienky poskytovateľov služieb tretích strán používaných aplikáciou

 

*   [Služby Google Play]

*   [Google Analytics for Firebase]

*   [Firebase Crashlytics]

*   [Facebook]

*   [Dropbox]

*   [Trello]

*   [Zadať formulár]

 

6.6 Zdieľanie vášho obsahu
V prípade, že chcete použiť QTech funkciu zdieľania obsahu nahraním alebo odoslaním vašich údajov a/alebo obrázkov na QTech, Týmto schvaľujete QTech neexkluzívne, odvolateľné, bez poplatku za neinvazívne vloženie loga QTech a poskytnúť koncovým používateľom hypertextový odkaz QTech služby z vášho obsahu.

6.7 Zásady autorských práv
QTechZásadou autorských práv je reagovať na oznámenia o údajnom porušení autorských práv v súlade s platnými medzinárodnými zákonmi o duševnom vlastníctve (vrátane zákona Digital Millennium Copyright Act v USA) a podľa potreby odstraňovať materiál údajne porušujúci autorské práva a/alebo zrušiť účty viacerých porušovateľov. .

7. Povolené použitia pod QTechLicencia
7.1 Povolené účely. Súhlasíte s tým, že budete Služby používať iba na účely:
ktoré sú povolené Podmienkami;
ktoré sú povolené akoukoľvek príslušnou zmluvou, zákonom alebo predpisom tretej strany v príslušných jurisdikciách; a
ktoré sú v súlade so všetkými platnými zásadami alebo usmerneniami, ktoré sprístupnil QTech.
8. Požiadavky na licenciu
QTechVyššie uvedené licencie podliehajú splneniu nasledujúcich požiadaviek:

8.1 Podmienky koncového používateľa a zásady ochrany osobných údajov
Ak vyvíjate pomocou QTech projekt alebo riešenie na použitie inými používateľmi, musíte:

ukážte používateľom vášho projektu alebo riešenia odkaz QTechPodmienky používania tak, ako sú prezentované prostredníctvom Služby;
vo svojich podmienkach používania výslovne uveďte, že jej používaním používatelia súhlasia s tým, že budú viazaní QTechPodmienky používania; a
chrániť súkromie a zákonné práva týchto používateľov.
8.2 Pripisovanie
Obsah, ktorý vám poskytujeme prostredníctvom Služieb, môže obsahovať obchodné názvy, ochranné známky, servisné značky, logá, názvy domén a iné charakteristické prvky značky QTech, QTech, jej partneri alebo iní držitelia práv tretích strán na obsah indexovaný spoločnosťou QTech. Tieto obchodné názvy, ochranné známky, servisné značky, logá, názvy domén a iné charakteristické prvky značky nemôžete vymazať ani žiadnym spôsobom zmeniť.

8.3 Zodpovednosť za zranenia
Súhlasíte s tým, že ste výlučne zodpovedný za (a to QTech nenesie žiadnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za) akékoľvek porušenie vašich povinností podľa Podmienok a za následky (vrátane akejkoľvek straty alebo škody vzniknutej QTech môže utrpieť) akéhokoľvek takéhoto porušenia.

9. Licenčné obmedzenia
Okrem prípadov, ktoré sú výslovne povolené v Podmienkach, alebo pokiaľ ste nedostali predchádzajúce písomné povolenie od QTech (alebo prípadne od poskytovateľa určitého obsahu), QTech Vyššie uvedené licencie podliehajú vášmu dodržiavaniu všetkých nižšie uvedených obmedzení. Okrem prípadov výslovne povolených nesmiete (ani dovoliť nikomu inému):

pristupovať k Službám alebo akémukoľvek Obsahu alebo ich používať prostredníctvom akejkoľvek technológie alebo prostriedkov iných, ako sú tie, ktoré sú uvedené v Službách, alebo prostredníctvom iných výslovne povolených prostriedkov QTech môže určiť;
kopírovať, prekladať, upravovať, vytvárať odvodené dielo alebo verejne zobrazovať akýkoľvek Obsah alebo akúkoľvek jeho časť (napríklad je zakázané: vytváranie modifikácií máp na strane servera;
spätne analyzovať, dekompilovať alebo sa inak pokúšať extrahovať zdrojový kód Služieb alebo akejkoľvek ich časti, pokiaľ to výslovne nepovoľuje QTech alebo to vyžaduje príslušný zákon;
používať, upravovať alebo zverejňovať Obsah získaný prostredníctvom Služieb s akoukoľvek inou službou alebo aplikáciou QTech.
používať Služby spôsobom, ktorý vám alebo akejkoľvek inej osobe umožní prístup k hromadnému sťahovaniu alebo hromadným informačným kanálom akéhokoľvek Obsahu, vrátane, ale nie výlučne, číselných súradníc zemepisnej šírky alebo dĺžky, obrázkov a viditeľných máp;
vymazať, zakryť alebo akýmkoľvek spôsobom zmeniť akékoľvek varovanie, oznámenie (vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek oznámenia o autorských právach alebo iných vlastníckych právach) alebo odkaz, ktorý sa zobrazuje v službách alebo obsahu;
skryť alebo maskovať pred QTech vašu totožnosť pri používaní Služieb vrátane nedodržania uvedených identifikačných konvencií; alebo
porušovať akékoľvek zásady alebo porušovať QTech's softvérové princípy a ďalšie zásady ako napr QTech sa môžu z času na čas vyvinúť, vrátane, ale nie výlučne QTech pravidlá nižšie, čím súhlasíte, že nebudete:
(i) ohovárať, zneužívať, obťažovať, prenasledovať, vyhrážať sa alebo inak porušovať zákonné práva (ako sú práva na súkromie a publicitu) iných;
(ii) odovzdávať, uverejňovať, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek nevhodný, hanlivý, obscénny alebo nezákonný obsah;
(iii) odovzdávať, uverejňovať, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, autorské právo, obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke právo ktorejkoľvek strany, pokiaľ nie ste vlastníkom práv alebo nemáte povolenie od vlastníka alebo inak zákonné odôvodnenie použitia takéhoto obsahu;
(iv) odovzdávať, uverejňovať, prenášať alebo inak sprístupňovať správy, ktoré propagujú pyramídové hry, reťazové listy alebo rušivé komerčné správy alebo reklamy;
(v) prenášať, odosielať, posielať e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek iný obsah, správu alebo komunikáciu zakázanú príslušným zákonom, Zmluvnými podmienkami alebo akýmikoľvek platnými zásadami alebo pokynmi Služby;
(vi) stiahnuť akýkoľvek súbor odoslaný inou osobou, o ktorej viete, alebo by ste mali vedieť, že nie je možné legálne distribuovať takýmto spôsobom;
(vii) vydávať sa za inú osobu alebo subjekt alebo falšovať alebo vymazávať akékoľvek autorské atribúty alebo označenia pôvodu alebo zdroja obsahu alebo iného materiálu;
(viii) obmedzovať alebo brániť akémukoľvek inému používateľovi v používaní a využívaní Služieb alebo akýchkoľvek iných QTech i QTech Služby;
(ix) vymazať, zakryť alebo nezobraziť odkaz na Podmienky používania tak, ako sú prezentované prostredníctvom Služieb;
(x) vymazať, zakryť alebo akýmkoľvek spôsobom zmeniť akékoľvek varovanie, oznámenie (vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek oznámenia o autorských právach alebo iných vlastníckych právach) alebo odkazu, ktorý sa zobrazuje v službách alebo obsahu;
(xi) rušiť alebo rušiť QTech Služby, servery alebo siete spojené s QTech služby alebo nespĺňajú žiadne požiadavky, postupy, zásady alebo predpisy sietí, ktoré sú s nimi spojené QTech Služby;
(xii) používať ľubovoľného robota, pavúka, aplikáciu na vyhľadávanie/načítanie webových stránok alebo iné zariadenie na získanie alebo indexovanie akejkoľvek časti QTech Služby alebo Obsah alebo zhromažďovanie používateľských údajov na akýkoľvek neoprávnený účel;
(xiii) zobrazovať obsah, ktorý nepravdivo vyjadruje alebo naznačuje, že takýto obsah je sponzorovaný alebo podporovaný QTech i QTech Služby;
(xiv) vytvárať používateľské účty automatizovanými prostriedkami alebo pod falošnými alebo podvodnými zámienkami alebo získavať alebo sa pokúšať získať viacero kľúčov pre rovnakú adresu URL;
(xv) propagovať alebo poskytovať vzdelávacie informácie o nezákonných aktivitách;
(xvi) podporovať fyzické ubližovanie alebo ubližovanie akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi; alebo
(xvii) prenášať akékoľvek vírusy, červy, chyby, trójske kone alebo akékoľvek položky deštruktívneho charakteru.

10. Licencie od vás pre QTech 
10.1 Licencia na obsah
QTech si nenárokuje vlastníctvo vášho obsahu a vy si ponechávate autorské práva a akékoľvek ďalšie práva, ktoré už na váš obsah máte. Odoslaním, uverejnením alebo zobrazením vášho obsahu v Službách, QTech týmto tvrdí, že zachováva úplnú bezpečnosť a súkromie vášho obsahu v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

10.2 Licencia na prvky značky
Schvaľujete QTech neprenosná, nevýhradná, doživotná licencia na používanie vašich Prvkov značky na propagovanie toho, že používate Služby.

10.3 Oprávnenie udeľovať licencie
Zastupujete a zaručujete QTech že máte všetky práva, právomoci a oprávnenia potrebné na udelenie vyššie uvedených licencií.

11. Ukončenie tejto zmluvy
11.1 Podmienky budú naďalej platiť, kým ich neukončíte vami alebo QTech ako je uvedené nižšie.

11.2 Svoju právnu zmluvu môžete ukončiť s QTech tým, že prestanete Služby kedykoľvek používať. Nie je potrebné konkrétne informovať QTech keď prestanete používať Služby.

11.3 QTech môže kedykoľvek ukončiť svoju právnu zmluvu s vami alebo okamžite prestať poskytovať všetky alebo akúkoľvek časť Služieb bez akéhokoľvek upozornenia, ak:

(i) ste porušili akékoľvek ustanovenie Podmienok (alebo ste konali spôsobom, z ktorého je jasné, že nemáte v úmysle alebo nie ste schopní dodržať podmienky Podmienok); alebo

(ii) QTech mu to ukladá zákon (napríklad z dôvodu zmeny zákona upravujúceho poskytovanie Služby); alebo

(iii) Služby sa spoliehajú na údaje alebo služby poskytované partnerom tretej strany a vzťah s takýmto partnerom vypršal alebo bol ukončený alebo si vyžaduje QTech zmeniť režim QTech poskytuje údaje alebo služby prostredníctvom Služby; alebo

iv) poskytovanie služieb by mohlo podľa určenia predstavovať značnú ekonomickú záťaž QTech vo svojej primeranej dobrej viere; alebo

(v) poskytovanie Služieb by mohlo predstavovať bezpečnostné riziko alebo vecno-technickú záťaž podľa určenia QTech vo svojej primeranej dobrej viere.

11.4 Nič v tejto časti nemá vplyv QTechpráva v súvislosti s poskytovaním služieb podľa bodu 4 Podmienok.

12. VYLÚČENIE ZÁRUK
12.1 NIČ Z TÝCHTO PODMIENOK, VRÁTANE SEKCIÍ 13 A 14, NEVYLUČUJE ANI NEOBMEDZUJE QTechZÁRUKY ALEBO ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATY, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ VYLÚČIŤ ANI OBMEDZIŤ PLATNÝM ZÁKONOM. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK ALEBO OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA URČITÉ DRUHY STRATY ALEBO ŠKODY. VZŤAHUJÚ SA NA VÁS IBA OBMEDZENIA, KTORÉ SÚ ZÁKONNÉ VO VAŠEJ JURISDIKCII, A ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI QTECH BUDE OBMEDZENÁ NA MAXIMÁLNY ROZSAH POVOĽOVANÝ ZÁKONOM.

12.2 VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBY A OBSAH POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE SLUŽBA A OBSAH SÚ POSKYTOVANÉ NA ZÁKLADE „TAK, AKO SÚ“ A „TAK, AKO JE K DISPOZÍCII“. HLAVNE, QTech, JEJ POBOČKY A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIE A ICH DODÁVATELIA NEVYHLASUJÚ ANI NEZARUČUJTE, ŽE:

VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽBY SPĹŇA VAŠE POŽIADAVKY;
AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, KTORÉ ZÍSKATE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA SLUŽIEB, BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ.
12.3 ŽIADNE RADY ANI INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, ZÍSKATE OD QTechALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB ALEBO OBSAHU ALEBO VYTVORÍ AKÚKOĽVEK ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ V PODMIENKACH.

12.4 QTech, JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIE A ICH DODÁVATELIA ĎALEJ VÝSLOVNE ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK.

13. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
13.1 V SÚLADE S ČASŤOU 13.1 VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE, ŽE QTech, JEJ POBOČKY A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A POSKYTOVATELIA LICENCIE A ICH DODÁVATELIA VOČI VÁM NEZODPOVEDAJÚ ZA:

AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, KTORÉ MÔŽETE Utrpieť, BEZ ICH SPÔSOBENIA A NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI (VRÁTANE, ALE NIE JE TO OBMEDZENÉ, AKEJKOĽVEK PODSTATNEJ STRATY DWATAILLA BUTLOGOODUS) OBSTARÁVANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB ALEBO INEJ NEHMOTNEJ STRATY); ALEBO
AKÉKOĽVEK STRATY ALEBO ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z:
(i) AKÉKOĽVEK PRESVEDČENIE, KTORÉ MÁTE V ÚPLNOSŤ, PRESNOSŤ ALEBO EXISTENCIU AKEJKOĽVEK REKLAMY, ALEBO V DÔSLEDKU AKÉHOKOĽVEK VZŤAHU ALEBO TRANSAKCIE MEDZI VAMI A AKÝKOĽVEK INZERENTOM ALEBO SPONZOROM, KTOREJ SA ZOBRAZÍ; QTech SLUŽBY;
(ii) AKÉKOĽVEK ZMENY, KTORÉ QTech MÔŽE SPÔSOBIŤ SLUŽBY ALEBO AKÉKOĽVEK TRVALÉ ALEBO DOČASNÉ PRERUŠENIE SLUŽIEB (ALEBO AKEJKOĽVEK FUNKCIE V RÁMCI SLUŽIEB);
(iii) VYMAZANIE, POŠKODENIE ALEBO NEULOŽENIE AKÉHOKOĽVEK OBSAHU A INÝCH KOMUNIKAČNÝCH ÚDAJOV UDRŽIAVANÝCH ALEBO PRENÁŠANÝCH VAŠIM POUŽÍVANÍM SLUŽIEB ALEBO PROSTREDNÍCTVOM;
(iv) VAŠE NEPOSKYTNUTIE QTech S PRESNÝMI INFORMÁCIAMI O ÚČTE; ALEBO
(v) VAŠE NEDODRŽANIE BEZPEČNOSTI A DÔVERNOSTI VÁŠHO HESLA ALEBO INFORMÁCIÍ O ÚČTE.

13.2 OBMEDZENIA QTech'POVINNOSŤ VOČI VÁM V ČASŤ 14.1 VYŠŠIE PLATÍ ČI ALEBO NIE QTech, JEJ POBOČKY, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, POSKYTOVATELIA LICENCIE ALEBO ICH DODÁVATEĽOV BOLI PORADENI ALEBO BY SI MALI BYŤ vedomí MOŽNOSTI TAKÝCHTO STRAT ALEBO ŠKOD.

14. Odškodnenie
14.1 Týmto súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a budete chrániť pred ujmou QTech, jej strategickí partneri, úradníci, riaditelia, zástupcovia, dcérske spoločnosti, poskytovatelia licencií a ich dodávatelia (ďalej len „odškodňované strany“) neškodní a proti akýmkoľvek nárokom alebo záväzkom vyplývajúcim z:

vaše použitie Aplikácia QTECH, platforma alebo služby, ktoré porušujú Podmienky alebo príslušné pravidlá;
akékoľvek použitie používateľmi vašich projektov realizovaných prostredníctvom QTech aplikácia,plošina;
akékoľvek tvrdenie, že je to vaše QTech projekty alebo váš obsah porušujú všetky príslušné zákony vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek nárokov, ktoré porušujú práva tretej strany.
14.2 Pri obhajobe akéhokoľvek nároku budete primerane spolupracovať. QTech si vyhradzuje právo na vlastné náklady prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, ktorá je predmetom odškodnenia z vašej strany. Súhlasíte s tým, že uhradíte škody spôsobené nesprávnym používaním QTech môže byť neopraviteľné; preto QTech je oprávnená žiadať o nápravu podľa ekvity, vrátane, ale nie výlučne, predbežného súdneho príkazu a súdneho príkazu, okrem všetkých ostatných nápravných opatrení.

15. Zásady autorských práv
to je QTech Zásady spoločnosti reagovať na oznámenia o údajnom porušení autorských práv, ktoré sú v súlade s platnými medzinárodnými zákonmi o duševnom vlastníctve (vrátane zákona Digital Millennium Copyright Act v Spojených štátoch), a zrušiť účty tých, ktorí ich opakovane porušujú.

16. Iný obsah
16.1 Služba môže obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky alebo obsah alebo zdroje. QTech nemá kontrolu nad akýmikoľvek webovými stránkami alebo zdrojmi poskytovanými spoločnosťami alebo osobami inými ako QTech. Týmto potvrdzujete a súhlasíte QTech nezodpovedá za dostupnosť takýchto externých webových stránok alebo zdrojov a nepodporuje žiadnu reklamu, produkty alebo iné materiály na alebo dostupné z takýchto webových stránok alebo zdrojov.

16.2 Prijímate a súhlasíte s tým QTech nezodpovedá za žiadne straty alebo škody, ktoré môžete utrpieť v dôsledku dostupnosti týchto externých stránok alebo zdrojov alebo v dôsledku toho, že sa spoliehate na úplnosť, presnosť alebo existenciu akejkoľvek reklamy, produktov alebo iných materiálov na alebo dostupné z takýchto webových stránok alebo ich zdrojov.

17. Všeobecné právne podmienky
17.1 Oznámenia
Súhlasíte s tým QTech vám môže poskytnúť upozornenia, vrátane tých, ktoré sa týkajú zmien Podmienok, e-mailom, bežnou poštou alebo uverejnením v Službe.

17.2 Bez vzdania sa práva
Súhlasíte s tým, že ak QTech neuplatňuje ani nevymáha žiadne zákonné právo alebo nápravu obsiahnutú v Podmienkach (alebo to QTech výhody podľa akéhokoľvek platného zákona), nebude sa to považovať za formálne vzdanie sa práva QTechpráva a že tieto práva alebo opravné prostriedky budú naďalej dostupné. Akékoľvek zrieknutie sa ktoréhokoľvek ustanovenia týchto podmienok bude účinné iba vtedy, ak QTech v podpísanom liste výslovne vyhlasuje, že sa vzdáva určitej podmienky.

17.3 Oddeliteľnosť
Ak ktorýkoľvek súd príslušnej jurisdikcie rozhodne, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je neplatné, toto ustanovenie bude z Podmienok odstránené bez vplyvu na zvyšok Podmienok. Zostávajúce ustanovenia Podmienok budú naďalej platné a vynútiteľné.

17.4 Postúpenie
Termíny je možné priradiť QTech a inure v prospech QTech, jej nástupcov a postupníkov.

17.5 Rozhodné právo a jurisdikcia; Prikázaná úľava
Podmienky a váš vzťah s QTech podľa zmluvných podmienok sa bude uplatňovať chorvátske právo bez ohľadu na ustanovenia o kolízii právnych predpisov. Vy a QTech súhlasíte s podriadením sa výlučnej jurisdikcii súdov v Záhrebe v Chorvátsku pri riešení akejkoľvek právnej záležitosti vyplývajúcej z Podmienok. Bez ohľadu na to idete s tým QTech bude môcť požiadať o právne opravné prostriedky (alebo ekvivalentný typ núdzovej pomoci) v ktorejkoľvek jurisdikcii.

17.6 Vyplňte zmluvu
Podmienky predstavujú celú právnu dohodu medzi vami a QTech a riadia vaše používanie Služieb a Obsahu a plne nahrádzajú a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi vami a QTech, či už písomné alebo ústne, týkajúce sa Služieb a Obsahu.

Posledná aktualizácia: 20.04.2020

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa našich obchodných podmienok, neváhajte nás kontaktovať na adrese Ivan Jović, info@qtech.hr.