Hlavný projekt | Záhradníctvo

QTECH
€500,00
| /

Projekt závlahy je dôležitý pre zabezpečenie optimálnych podmienok pre rast a vývoj ovocných drevín, ako aj zvýšenie úrody a kvality plodov. Medzi hlavné ciele tohto projektu patrí:

1. Pre projekt závlahového systému v záhradníctve je dôležité zohľadniť rôzne parametre, ako je druh zavlažovaných rastlín, klimatické podmienky, typ pôdy, zdroj vody, veľkosť plochy a rozpočet. Počíta sa s existujúcou infraštruktúrou, ktorá by mohla slúžiť ako zdroj vody, napríklad podzemná nádrž na zber dažďovej vody alebo napojenie na existujúci vodovod.

2. Výber typu zavlažovacieho systému: Po analýze pôdy a určení potreby vody by sa mal vybrať typ zavlažovacieho systému, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám. Existujú rôzne typy zavlažovacích systémov, vrátane kvapkacieho, vyskakovacieho, podpovrchového zavlažovania a postrekovača. Výber závisí od konkrétnych podmienok.

3. Plánovanie závlahového plánu: Po výbere typu závlahového systému je potrebné naplánovať závlahový plán. To zahŕňa určenie intervalov zavlažovania, množstva aplikovanej vody a trvania zavlažovania. Frekvencia zavlažovania závisí od druhu rastlín, klimatických podmienok a ďalších faktorov.

4. Nastavenie závlahového systému: Po naplánovaní plánu závlahy je potrebné nastaviť závlahový systém. To zahŕňa inštaláciu potrubí, ventilov, filtrov, regulátorov tlaku a ďalších potrebných komponentov. Ak ide o kvapkovací systém, je potrebné kvapkače umiestniť v optimálnej vzdialenosti od rastlín.

5. Údržba závlahového systému: Keď je závlahový systém nainštalovaný, je potrebné ho udržiavať, aby sa zabezpečilo optimálne zavlažovanie. To zahŕňa kontrolu ventilov a filtrov, údržbu kvapkačov a kontrolu, či sa zavlažovací systém používa podľa plánu zavlažovania.

Projekt závlahového systému obsahuje hydraulický výpočet potrubia potrebného pre bežnú prevádzku závlahového systému, definovanie potrebných vodných kapacít potrebných pre bežnú prevádzku systému. Výber ekonomicky najvýhodnejšieho systému rozvodov vody, výber filtračného zariadenia s pridruženým čerpadlom, poloha prípojok na vodovodnú sieť, retenčné studne na zavlažovanie.  automatické riadenie.

 

Certifikované certifikovaným stavebným inžinierom. 

 

 CPoplatok za každý projekt je stanovený individuálne a závisí od náročnosti samotného projektu.