Technologický projekt | Akumulácia vody

QTECH
€500,00
| /

Navrhovanie skladovania vody na účely zavlažovania je proces plánovania a budovania systému na zhromažďovanie a skladovanie vody na uspokojenie potrieb zavlažovania plodín. Tento proces zahŕňa určenie skladovacej kapacity, miesta odberu vody, typu a veľkosti zariadenia na odber a rozvod vody.

Kapacita nádrže závisí od množstva vody, ktorú je možné zhromaždiť počas obdobia dažďov a množstva vody potrebnej na zavlažovanie v suchých obdobiach. Miesta zberu vody zahŕňajú rieky, jazerá, podzemné pramene a kanály na prepravu vody. Typy a veľkosti zariadení na zber a distribúciu vody zahŕňajú potrubia, čerpadlá, filtračné systémy a automatické zavlažovacie zariadenia.

Cieľom návrhu zásobníka vody na účely závlah je zabezpečiť dostatočné množstvo vody na zavlažovanie plodín v období sucha a zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov s minimálnym dopadom na životné prostredie.

 Cena za každý projekt je stanovená individuálne a závisí od náročnosti samotného projektu.