Technologický projekt | Zavlažovanie

QTECH
€500,00
| /

Projekt závlahového systému obsahuje popis investičného, technicko-technologického a výrobného procesu, grafickú časť a typ investície (vybudovanie a vybavenie novej trvalkovej plantáže a/alebo reštrukturalizácia a vybavenie existujúcej trvalkovej plantáže), popis a prezentáciu plánované umiestnenie sadu na katastrálnom pláne, druhy (názvy, odrody, podpníky) ovocia, ktorého sa investícia týka, sadbový materiál, plocha plantáže, ktorej sa investícia týka, pôdny rozbor a príprava, podmienky pestovania (klíma, pôda , poloha, potreby vody, živín a pod.), vek plantáže, pestovateľský systém, spôsob údržby a starostlivosti, popis a technická charakteristika jednotlivých systémov a zariadení trvalkových plantáží.

Technická časť projektu obsahuje hydraulický výpočet potrubia potrebného pre bežnú prevádzku závlahy, definovanie potrebnej vodnej kapacity pre minimálnu prevádzku systému po dobu 20 dní, výber ekonomicky najvýhodnejšieho systému rozvodu vody v rámci sadu, výber filtrovňa s veľkosťou filtrácie, výber automatiky na monitorovanie a riadenie s prevádzkou systému a potrebné agrometeorologické stanice pre lepšiu predikciu možnosti sucha a vysokých teplôt. Súčasťou tohto projektu je aj vypracovanie odhadu nákladov potrebných na obstaranie, realizáciu, vzdelávanie a uvedenie závlahového systému do prevádzky. Ako príloha projektu sa predkladá návrh súčasného stavu a budúceho riešenia závlahového systému so všetkými potrebnými bodmi pre vytýčenie prvkov pre jednoduchú montáž systému.

Technologický projekt bol vytvorený a certifikovaný/podpísaný odborníkom v oblasti agronómie a technických vied, vzťahuje sa na užívateľa a závlahový systém v mieste investície užívateľa.

Výpočet na m2 plánovaného zavlažovacieho systému