Blogové príspevky a stránky

Zobraziť všetky výsledky. (0)
Zavlažovanie

Zavlažovanie je v podstate šľachtiteľské opatrenie v rastlinnej výrobe, ktoré pridáva do pôdy množstvo vody potrebné pre optimálny rast a vývoj rastlín. Ide o umelé pridávanie vody do pôdy. Používa sa na zlepšenie rastlinnej výroby, údržbu krajiny, obnovu pôdy a opätovné zazelenenie v suchých oblastiach. Zavlažovanie možno použiť aj na niektoré ďalšie aplikácie, ako je ochrana rastlín pred mrazom, kontrola buriny a zabránenie erózii pôdy. Zavlažovanie je najväčším samostatným spotrebiteľom vody na svete, spotrebuje 80 % všetkej sladkej vody a dve tretiny vody určenej na pitie. Zodpovedá za viac ako 40 % celkovej produkcie v poľnohospodárstve. Zvyšujúci sa dopyt po sladkej vode si však vyžaduje najefektívnejšie a najkvalitnejšie zavlažovacie systémy


Závlaha sa praktizuje už viac ako 6000 rokov, no za posledných 100 rokov došlo v tejto oblasti k viacerým inováciám ako za celé predchádzajúce obdobie aplikácie. Takmer každý prvok zavlažovania bol vylepšený: konštrukcia, čerpanie, filtrácia, preprava vody, distribúcia, aplikačné metódy, drenáž, zdroj energie, organizácia zavlažovacích plánov, vrchné hnojenie, kontrola erózie, skladovanie vody atď. Jedným z hlavných vylepšení v znižovanie spotreby vody v budúcnosti možno realizovať prostredníctvom inovatívneho dizajnu, optimalizácie a integrovaného zavlažovacieho systému pre poľnohospodárstvo aj mestské prostredie.

Zavlažovacie systémy

Existuje mnoho spôsobov zavlažovania, ktoré možno rozdeliť do štyroch skupín:

- povrchové zavlažovanie,
- podzemné zavlažovanie,
- postrekovacie zavlažovanie,
- lokalizované zavlažovanie.

Povrchové zavlažovanie

najčastejšie sa uplatňovala závlahová technika. Touto metódou je zavlažovaných takmer 60 % zavlažovaných plôch. Táto metóda sa uskutočňuje tak, že voda stojí alebo steká na povrchu pôdy, čím sa infiltruje do pôdy. Voda sa po zavlažovanej ploche rozvádza samospádom, ale je možná aj distribúcia pod tlakom.


Podzemné zavlažovanie

alebo subirigácia je proces, pri ktorom sa voda dodáva cez otvorené kanály a/alebo podzemné potrubia a distribuuje sa infiltráciou do pôdy alebo kapilárnymi silami.


Postrekovacia závlaha

je metóda, ktorá sa začala uplatňovať s rozvojom techniky začiatkom minulého storočia. Najdôležitejšie položky sú čerpadlá a postrekovače. Táto pokročilejšia technológia umožnila priviesť vodu cez potrubný systém pod tlakom do postrekovača, ktorý rozprašuje vodu do vzduchu a tá padá na zem simulujúc umelý dážď.


Lokalizované zavlažovanie 

je metóda, pri ktorej voda privádzaná potrubným systémom pod nižším tlakom zavlažuje len určité časti celkového povrchu. Zavlažuje sa iba na miestach, kde sa vyvíja hlavná masa koreňov.Takáto metóda zavlažovania sa používa v oblastiach, kde sú obmedzené zásoby vody.
Metódy zavlažovania postrekovačmi a lokálne zavlažovanie sú jediné metódy používané v našej oblasti.