Các bài đăng trên blog và các trang

Xem tất cả các kết quả. (0)
Những gì mong đợi từ một nhà tư vấn?

Là chủ doanh nghiệp, bạn có thể đang cân nhắc việc thuê một nhà tư vấn để giúp bạn thực hiện một dự án hoặc mục tiêu cụ thể. Nhưng chính xác thì dịch vụ tư vấn bao gồm những gì?

Dưới đây là tổng quan nhanh về những gì bạn có thể mong đợi từ chuyên gia tư vấn:

Phân tích hoạt động kinh doanh của bạn và các khoản tài trợ hiện có: Nhà tư vấn sẽ nghiên cứu chặt chẽ hoạt động kinh doanh và hoạt động của bạn để xác định khoản tài trợ nào bạn đủ điều kiện nhận.

Tư vấn kinh doanh trước khi lựa chọn tài trợ: Khi nhà tư vấn đã xác định được các cơ hội tài trợ tiềm năng, họ sẽ đưa ra lời khuyên về những cơ hội nào có ý nghĩa nhất đối với doanh nghiệp của bạn.

Tạo dự án cho các quỹ của EU: Sau đó, nhà tư vấn sẽ tạo một đề xuất dự án cho bạn, có tính đến tất cả các yêu cầu của chương trình tài trợ.

Lập kế hoạch kinh doanh: Để dự án của bạn được thông qua, bạn sẽ cần phải có một kế hoạch kinh doanh chi tiết. Một nhà tư vấn có thể giúp bạn lập kế hoạch này.

Trình dự án cho cơ quan có thẩm quyền thích hợp: Sau khi dự án hoàn thành, nhà tư vấn sẽ trình lên cơ quan có thẩm quyền thích hợp.

Theo dõi và báo cáo trạng thái tài trợ: Một nhà tư vấn sẽ theo dõi tiến trình của đơn đăng ký của bạn và cung cấp các bản cập nhật khi cần thiết.

Tham vấn trong quá trình mua sắm: Nếu bạn được trao một khoản tài trợ, chuyên gia tư vấn có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn về cách sử dụng tốt nhất nguồn vốn.

Yêu cầu thanh toán: Sau khi hoàn thành công việc của dự án, nhà tư vấn sẽ chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết để hoàn trả.

Báo cáo định kỳ về tiến độ dự án so với yêu cầu tài trợ: Tư vấn sẽ cung cấp các báo cáo thường xuyên về tình trạng của dự án, đảm bảo rằng nó đang tiến triển theo kế hoạch.

Chuẩn bị báo cáo cuối cùng của dự án: Sau khi hoàn thành dự án, nhà tư vấn sẽ chuẩn bị một báo cáo cuối cùng ghi lại tất cả các khía cạnh của công việc.

Khi làm việc với chuyên gia tư vấn, bạn sẽ ký một hợp đồng nội bộ trong đó mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên được ghi rõ ràng. Hợp đồng này sẽ xác định các nhiệm vụ, thời hạn và giá cả của các dịch vụ được cung cấp.