Tại đây, bạn có thể xem lịch sử của tất cả các bản ghi thông báo bảo vệ chống sương giá và đánh lửa:

30.11.2018.

https://www.dropbox.com/s/8cllu8ehxob0xyz/30.11.2018..pdf?dl=0

 

 

Nói một cách trực quan. Tạo một Visme