Thi công hệ thống chống sương giá

QTECH
€2,00
| /

Hệ thống này bao gồm việc bảo vệ các đồn điền có thẩm quyền bằng hệ thống nước mưa xung động. Hạng mục bao gồm thiết kế và thi công công trình. Giá đã bao gồm máy bơm và trạm lọc, đường ống chính, van cắt và đường ống bên với bộ rung. Hệ thống có lưu lượng 20-25m3 / h / ha tùy thuộc vào vi khí hậu sản xuất. Giá không bao gồm xây dựng hồ chứa và cấp nước.

* tính trên m2 rừng trồng được bảo vệ