Quản lý dự án

QTECH
€100,00
| /
Giá được nêu cho mỗi người dùng dưới dạng giấy phép sử dụng hệ thống hàng tháng
  • không gian đám mây không giới hạn cho người dùng
  • địa chỉ email với miền của công ty của người dùng thông qua hệ thống gmail
  • dự án không giới hạn cho mỗi người dùng
  • một hội thảo sáng tạo để phân tích tốt hơn về chính doanh nghiệp, hướng dẫn người dùng cách sử dụng ban đầu của hệ thống Qtech 24/7
  • Tuân thủ GDPR

* Các dự án tư nhân / đóng cửa yêu cầu giấy phép quản lý dự án cho tất cả những người tham gia dự án