Blog objave & stranice

Pogledaj sve rezultate. (0)
Karakteristika opskrbe

Projektiranje sustava za navodnjavanje ili zaštitu od mraza (antifrost) počinje određivanjem karakteristike opskrbe vode. Mjerenje se vrši tako da se pomoću četiri baždarene dizne određuju specifične točke u p-Q dijagramu.

 Dizne za mjerenje karakteristike opskrbe

Slika 1. Dizne za mjerenje karakteristike opskrbe

 

Svaka dizna ima određenu krivulju protoka ovisno o tlaku. Kada se spoji jedna dizna, očita se tlak za određeni protok prema njezinoj karakteristici.

Shema mjerenja za određivanje karakteristike opskrbe

Slika 2. Shema mjerenja za određivanje karakteristike opskrbe

 

Spajanjem tako dobivene četiri točke, po jednu za svaku diznu, dobije se krivulja kojoj je potrebno naći najsličniju kvadratnu funkciju. Ta krivulja kvadratne funkcije je karakteristika opskrbe vode. Pomoću nje se naknadno određuju protoci ovisno o dobivenim tlakovima. Takva krivulja opisuje nam opskrbu kao pumpu sa istim karakteristikama. U slučaju da je opskrbna jedinica pumpa, karakteristika opskrbe dobiva se iz p-Q dijagrama pumpe istim postupkom traženja kvadratne funkcije.

Krivulja protoka u ovisnosti o tlaku

 Slika 3. Krivulja protoka u ovisnosti o tlaku

*Dobiveni rezultati opisanog ispitivanja se podudaraju zbog toga što je vršena provjera rezultata za svaku diznu. Korišteni mjerač protoka mjerio je protok za svaku diznu. Protoci su uspoređeni sa kataloškim vrijednostima svake dizne za određeni tlak. Odstupanja se javljaju zbog velikog tlaka pa dolazi do gubitka u nedovoljno brtvljenom spoju dizne na sustav.