Blog objave & stranice

Pogledaj sve rezultate. (0)

Što očekivati od konzultanta?

Što očekivati od konzultanta?

Kao vlasnik tvrtke, možda razmišljate o angažiranju konzultanta koji će vam pomoći s određenim projektom ili ciljem. Ali što točno uključuju konzultantske usluge?

Evo kratkog pregleda onoga što možete očekivati ​​od konzultanta:

Analiza vašeg poslovanja i dostupnih bespovratnih sredstava: Konzultant će pomno proučiti vaše poslovanje i operacije kako bi utvrdio za koje bespovratna sredstva imate pravo.

Poslovni savjet prije odabira bespovratnih sredstava: Nakon što konzultant identificira potencijalne mogućnosti bespovratnih sredstava, dat će savjet o tome koje od njih imaju najviše smisla za vaše poslovanje.

Izrada projekta za EU fondove: Konzultant će zatim izraditi prijedlog projekta za vas, uzimajući u obzir sve zahtjeve programa dodjele bespovratnih sredstava.

Izrada poslovnog plana: Kako bi vaš projekt bio odobren, morat ćete imati detaljan poslovni plan. Konzultant vam može pomoći u izradi ovog plana.

Podnošenje projekta nadležnom tijelu: Nakon što je projekt dovršen, konzultant će ga dostaviti odgovarajućem tijelu koje dodjeljuje bespovratna sredstva.

Praćenje i izvješćivanje o statusu bespovratnih sredstava: Konzultant će pratiti napredak vaše prijave i po potrebi pružati ažuriranja.

Konzultacije tijekom procesa nabave: Ako vam se dodijeli bespovratna sredstva, konzultant vam može pružiti smjernice o tome kako najbolje iskoristiti sredstva.

Izrada zahtjeva za isplatu: Po završetku rada na projektu, konzultant će pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za nadoknadu.

Periodična izvješća o napretku projekta prema zahtjevima za bespovratna sredstva: Konzultant će pružati redovita izvješća o statusu projekta, osiguravajući da napreduje prema planu.

Izrada završnog izvješća o projektu: Po završetku projekta, konzultant će pripremiti završno izvješće koje će dokumentirati sve aspekte rada.

Prilikom rada sa konzultantom potpisat ćete interni ugovor u kojem su jasno navedene sve obveze i odgovornosti s obje strane. Ovim ugovorom će se odrediti zadaci, rokovi i cijena pruženih usluga.

Pročitaj više

Bespovratne potpore za inovacije

Bespovratne potpore za inovacije

Ako ste poput većine poduzetnika, uvijek tražite nove načine za razvoj poslovanja. A koji je bolji način za to nego iskoristiti programe bespovratnih sredstava koji mogu pomoći u financiranju vašeg sljedećeg velikog projekta?

U Hrvatskoj postoji program bespovratnih sredstava koji posebno potiče ulaganja novoosnovanih malih i srednjih poduzeća s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koji još nisu spremni za lansiranje na tržište. Ovo bi mogla biti savršena prilika za vašu tvrtku da dobije sredstva potrebna za poduzimanje sljedećeg koraka.

Dakle, koji su kriteriji prihvatljivosti za ovaj program bespovratnih sredstava? Prvenstveno, prihvatljivi troškovi uključuju troškove vezane uz kupnju opreme i materijala potrebnih za provedbu projekta, plaće članova osoblja koji rade na projektu i naknade za vanjske usluge povezane s inovacijama (npr. savjetovanje, istraživanje tržišta, laboratorijsko ispitivanje).

Da biste ispunili uvjete za ovaj program bespovratnih sredstava, vaša tvrtka mora imati sjedište u Hrvatskoj i biti osnovana u posljednje tri godine. Osim toga, vaš projekt mora imati jasan plan komercijalizacije s definiranim prekretnicama i ciljnim tržištima.

Ako mislite da bi ovaj program bespovratnih sredstava mogao dobro odgovarati vašem poslovanju, svakako ispunite obrazac za prijavu na stranici i pošaljite ga prije roka. Uz malo sreće, dobit ćete sredstva koja su vam potrebna da podignete svoje poslovanje na višu razinu!

 

Drvoplast maslačak

Pročitaj više

Uvjeti za ulaganje u projekte navodnjavanja

Uvjeti za ulaganje u projekte navodnjavanja

UPUTE ZA KORISNIKE ZA ISHOĐENJE PRETHODNOG ODOBRENJA PROJEKTA NAVODNJAVANJA

Sukladno Uredbi (EU) BR. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, ulaganje u navodnjavanje je prihvatljivo samo ako ispunjava uvjete iz članka 46. navedene Uredbe. Uvjeti koje je potrebno ispuniti, u slučaju ulaganja u navodnjavanje, preneseni su u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ispunjavanje specifičnih uvjeta za ulaganje u projekte navodnjavanja mora proći prethodnu ocjenu prihvatljivosti ulaganja odnosno provjeru stanja vodnog tijela na koje planirani zahvat ima utjecaj, kako bi se utvrdilo da je planirani zahvat u skladu sa specifičnim uvjetima prihvatljivosti.

S tim u vezi, podnositelj zahtjeva je u obvezi ishoditi potvrdu o prethodnom odobrenju projekta navodnjavanja, a da bi se ista mogla donijeti potrebno je dostaviti osnovne podatke o projektu navodnjavanja.

https://www.voda.hr/hr/metodologije

Zahtjev za ishođenje potvrde o prethodnom odobrenju projekta podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovih uputa, a dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev je sljedeća:

Ishođenje dozvole | Hrvatske vode

 

Misija FPS je pridonositi potpunoj održivoj proizvodnji hrane i biosustava. Intersekcija softverskog i hardverskog rješenja FPS omogućuje voćarskim sustavima maksimalizaciju proizvodnje kroz smanjenje troškova i povećanje uroda. Primjenom ove inovativne tehnologije, FPS sustav efikasno prikuplja sistemske, vremenske te proizvodne podatke sa razičitih mikro lokacija, te uz pomoć pametne analitike poboljšava proizvodne karakteristike. Fokusiranost na korisnika, kontinuirano unaprjeđenje i tehnička inovativnost ovog sustava, pozicioniraju FPS kao jedinstvenog tržišnog sučesnika predodređenog za rapidni rast.

 

Pročitaj više

Qtech mjerna stanica

Qtech mjerna stanica

 

 

 Qtech mjerna stanica predstavlja dio sustava zaštite od mraza i omogućuje optimiziranje sustava mjerenjima ulaznih parametara za procjenu pojave mraza.Voćnjaci nerijetko imaju vlastitu mikroklimu te samim time vremenska prognoza nije uvijek pouzdana. Pomoću mjerne stanice se, u realnom vremenu, mjere ulazni parametri potrebni za što točniji proračun procjene pojave mraza.

  Qtech mjerna stanica mjeri ukupno 8 parametara:

  • temperaturu zraka (na visini 4 m od površine tla)
  • vlagu zraka (na visini 4 m od površine tla)
  • temperaturu zraka (na visini  0.5 m od površine tla)
  • vlagu zraka (na visini  0.5 m od površine tla)
  • tlak vode u sustavu
  • napon  baterije
  • brzina vjetra
  • smjer vjetra

 

Dodatni parametri za  precizniju procijenu opasanosti od mraza su točka rosišta (engl. dew point) i wet bulb indeks koje izračunavamo iz vrijednosti temperature i vlage zraka.

Temperatura i vlaga mjere se na dvije visinske točke (0.5m i 4m) radi postojanja dvije vrste mraza:

 o   Advekcijski mraz – nastaje prodorom i spuštanjem hladnog zraka (mraz koji dolazi odozgo)

 o   Radijaciski mraz – nastaje  noću prilikom vrlo intenzivnog hlađenje tla i prizemna sloja zraka  (mraz koji dolazi odozdo)

 

Uz mjernu stanicu dolazi besplatna Android aplikacija.

 

 

      

           

Uz pomoć  stanice moguće je vrlo precizno procijeniti opasnost od pojave mraza, svi mjereni podaci se zapisuju u bazu podataka radi detaljne analize, povijesnog pregleda podataka, izrade izvještaja, prezentacija, predviđanja budućih događaja na temelju povijesnih podataka.

 

 

.

 

Pročitaj više

Karakteristika opskrbe

Karakteristika opskrbe

Projektiranje sustava za navodnjavanje ili zaštitu od mraza (antifrost) počinje određivanjem karakteristike opskrbe vode. Mjerenje se vrši tako da se pomoću četiri baždarene dizne određuju specifične točke u p-Q dijagramu.

 Dizne za mjerenje karakteristike opskrbe

Slika 1. Dizne za mjerenje karakteristike opskrbe

 

Svaka dizna ima određenu krivulju protoka ovisno o tlaku. Kada se spoji jedna dizna, očita se tlak za određeni protok prema njezinoj karakteristici.

Shema mjerenja za određivanje karakteristike opskrbe

Slika 2. Shema mjerenja za određivanje karakteristike opskrbe

 

Spajanjem tako dobivene četiri točke, po jednu za svaku diznu, dobije se krivulja kojoj je potrebno naći najsličniju kvadratnu funkciju. Ta krivulja kvadratne funkcije je karakteristika opskrbe vode. Pomoću nje se naknadno određuju protoci ovisno o dobivenim tlakovima. Takva krivulja opisuje nam opskrbu kao pumpu sa istim karakteristikama. U slučaju da je opskrbna jedinica pumpa, karakteristika opskrbe dobiva se iz p-Q dijagrama pumpe istim postupkom traženja kvadratne funkcije.

Krivulja protoka u ovisnosti o tlaku

 Slika 3. Krivulja protoka u ovisnosti o tlaku

*Dobiveni rezultati opisanog ispitivanja se podudaraju zbog toga što je vršena provjera rezultata za svaku diznu. Korišteni mjerač protoka mjerio je protok za svaku diznu. Protoci su uspoređeni sa kataloškim vrijednostima svake dizne za određeni tlak. Odstupanja se javljaju zbog velikog tlaka pa dolazi do gubitka u nedovoljno brtvljenom spoju dizne na sustav.

 

Pročitaj više