Blog objave & stranice

Pogledaj sve rezultate. (0)
Uvjeti za ulaganje u projekte navodnjavanja

UPUTE ZA KORISNIKE ZA ISHOĐENJE PRETHODNOG ODOBRENJA PROJEKTA NAVODNJAVANJA

Sukladno Uredbi (EU) BR. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, ulaganje u navodnjavanje je prihvatljivo samo ako ispunjava uvjete iz članka 46. navedene Uredbe. Uvjeti koje je potrebno ispuniti, u slučaju ulaganja u navodnjavanje, preneseni su u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ispunjavanje specifičnih uvjeta za ulaganje u projekte navodnjavanja mora proći prethodnu ocjenu prihvatljivosti ulaganja odnosno provjeru stanja vodnog tijela na koje planirani zahvat ima utjecaj, kako bi se utvrdilo da je planirani zahvat u skladu sa specifičnim uvjetima prihvatljivosti.

S tim u vezi, podnositelj zahtjeva je u obvezi ishoditi potvrdu o prethodnom odobrenju projekta navodnjavanja, a da bi se ista mogla donijeti potrebno je dostaviti osnovne podatke o projektu navodnjavanja.

https://www.voda.hr/hr/metodologije

Zahtjev za ishođenje potvrde o prethodnom odobrenju projekta podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovih uputa, a dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev je sljedeća:

Ishođenje dozvole | Hrvatske vode

 

Misija FPS je pridonositi potpunoj održivoj proizvodnji hrane i biosustava. Intersekcija softverskog i hardverskog rješenja FPS omogućuje voćarskim sustavima maksimalizaciju proizvodnje kroz smanjenje troškova i povećanje uroda. Primjenom ove inovativne tehnologije, FPS sustav efikasno prikuplja sistemske, vremenske te proizvodne podatke sa razičitih mikro lokacija, te uz pomoć pametne analitike poboljšava proizvodne karakteristike. Fokusiranost na korisnika, kontinuirano unaprjeđenje i tehnička inovativnost ovog sustava, pozicioniraju FPS kao jedinstvenog tržišnog sučesnika predodređenog za rapidni rast.